Tel.: 056 / 64 20 777, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
vzdialena pomoc

.............................................

logo1

Softvér pre obecné úrady

Evidencia obyvateľov - prihlasovanie, odhlasovanie, sťahovanie, mŕtva evidencia, volebné zoznamy, prehľady podľa ulíc, obvodov, ročníkov, pohlavia, zamestnania a ďalšie.


Dane a poplatky - daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady, ostatné dane a poplatky. Tlač rozhodnutí , platobných výmerov TKO, poštových poukážok, evidencia úhrad, sledovanie neplatičov, evidencia preplatkov, rekapitulácie podľa jednotlivých druhov poplatkov.

Účtovníctvo pre obecné úrady - pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie. Tento program umožňuje viesť podvojné účtovníctvo podľa platných zákonov a vyhlášok o účtovníctve. V programe sú pripravené formáty súvahy a výsledovky podľa typu účtovníctva, poznámky k účtovnej závierke. Používateľ má možnosť si preddefinovaný účtový rozvrh prispôsobiť svojim vlastným potrebám. Podvojné účtovníctvo bolo vyvinuté v spolupráci s viacerými audítorskými firmami a daňovými poradcami. Umožňuje spracovanie výkazov Uč ROPO SFOV 1-01, Uč ROPO SFOV2-01, NUJ 1-01, NUJ 2-01, finančných výkazov FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 5-04, FIN 6-04, FIN 4-01. V programe je možné pripraviť návrh rozpočtu, programového rozpočtu, rozpočtového opatrenia, sledovať plnenie rozpočtu. Podvojné účtovníctvo umožní spracovanie formulára vzájomných vzťahov aj spracovanie Konsolidovanej uzávierky. Priamo v programe je zabudovaný export rozpočtu, výkazov do systému RIS SAM. Pre potreby externej kontroly, auditu je možné exportovať rozvrh, výkazy, denník účtovných prípadov do formátu csv, dbf.

Hmotný a nehmotný majetok, Faktúry a objednávky, Mzdová agenda - sú zhodné s verziami pre podnikateľov s podvojným účtovníctvom.

Evidencia a vyúčtovanie nájomného v obecných bytoch

Evidencia vodomerov pre domové odbery - programové vybavenie umožňuje evidenciu odobranej vody v domových prípojkách alebo u podnikateľov s následnou fakturáciou.

 

Softvér pre bytové družstvá, bytové podniky a spoločenstvá vlastníkov bytov

Evidencia platenia úhrad za prevádzku bytu a služieb s tým spojených - vyúčtovanie, tlač výmerov, sledovanie úhrad, nedoplatky, vyúčtovanie energií za ľubovoľné obdobie, sťahovanie, výmeny bytov, atď.

Členské podiely – programové vybavenie eviduje družstevné byty so sledovaním pôvodného členského podielu, splateného členského podielu, zostatkovú cenu bytu s napojením na evidenciu nájomného.

Evidencia meračov - program umožňuje evidenciu vodomerov, vyhodnocovanie spotreby, prepojenie na vyúčtovanie, zberné faktúry z vodárni.

Evidencia údržby - umožňuje sledovanie všetkých nahlasovaných porúch s následným odstránením a fakturáciou.

Komunikácia so Slovenskou sporiteľňou ( SLSP ).

Komunikácia so SIPO-m.

Komunikácia s Poštovou bankou - poštové poukážky typu "E" a "U".

Sledovanie fondu opráv - umožňuje sledovať tvorbu a čerpanie fondu opráv s možným napojením na evidenciu nájomného a nahlasovanie závad.

Evidencia vodomerov pre domové odbery - programové vybavenie umožňuje evidenciu odobranej vody v domových prípojkách alebo u podnikateľov s následnou fakturáciou.

Výpočet ceny tepla - programové vybavenie umožňuje kalkuláciu ceny tepla, fakturáciu tepla, fakturáciu za odberateľa.

Odpredaj bytov do osobného vlastníctva - umožňuje vypočítať cenu bytového domu, cenu bytu, tlač kúpnopredajnej zmluvy, zápis do katastra nehnuteľností. V prípade splácania bytu umožňuje evidenciu splátok.

Komunikácia s externými rozúčtovateľmi tepla pri spracovaní vyúčtovania. Tento modul umožňuje vytvoriť databázy pre externých spracovateľov vyúčtovania tepla, (napr. REGENA, MENERT, RADEN, SLOVBILL) a zároveň umožňuje import od externých spracovateľov do vyúčtovania IFOsoft.

Ifosoft

Go to top